ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา ในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ มอบหมายนางสาวฤชากร อำไพศรี รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ และนายชุมพล ฝูงใหญ่ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ดำเนินการประกอบพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลา ใน“วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี (ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ นำกล่าวคำถวายราชสดุดี วางพวงมาลา และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า กิจการลูกเสือนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพราะปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน ในเรื่องความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างความสมานฉันท์ในหมู่คณะ และเยาวชนลูกเสือทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไปสู่การพัฒนาประเทศ ลูกเสือเนตรนารี จึงต้องมีความศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง ถึงจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของชาติต่อไปในอนาคต

ข้ามไปยังทูลบาร์