ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการ eMENSER

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวฤชากร อำไพศรี นางดวงเดือน แก้วปุม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม และ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSER ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การนำเข้าข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์