งานวันเกียรติยศ

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 พร้อมด้วย นางดวงเดือน แก้วปุม นายชุมพล ฝูงใหญ่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 เป็นประธานการจัดงานวันเกียรติยศ เพื่อมอบโล่รางวัล ปราจีนบุรี เขต1และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ และผู้มีผลงานโดดเด่นเป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ สู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพ ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิด GPS 11ภายใต้มาตรการ แนวทางปฎิบัติ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

ข้ามไปยังทูลบาร์