การใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

การใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  เป็นประธานประชุมชี้แจงการใช้ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform) ซึ่งเป็นระบบในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้แต่ละหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำรวยละเอียดขอมูลแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ โดยมี   นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวย นางสาวฤชากร อำไพศรี  นางดวงเดือน แก้วปุม   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมสมานฉันท์

ข้ามไปยังทูลบาร์