ประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับคณะกรรมการประกอบด้วย นางสาวฤชากร อำไพศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 นายอำนาจ แกมนิล กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ดร.กนกพร วรมานะกุล วอง กรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอกชน นางอัญชนา จันทาโท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาปฐมวัย นายคมสัน งามสนอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวิชัย แก้วคำดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและประเมินผล นายมณฑล วัฒนศฤงคาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสมานฉันท์

ข้ามไปยังทูลบาร์