โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๓ ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ นางดวงเดือน แก้วปม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เขตคุณภาพละ 5 คน เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๓ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวรวีวรรณ ยัญญจันทร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ สร้างความตระหนักและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑

ข้ามไปยังทูลบาร์