ประชุมวิทยากรและคณะกรรมการ การดำเนินงานจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนฯ

ประชุมวิทยากรและคณะกรรมการ

ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1  มอบให้นายมานพ เทพบุตร ศึกษานิเทศก์ จัดการประชุมวิทยากรและคณะกรรมการ การดำเนินงานจัดทำหลักสูตรการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ณ ห้องประชุมสมานฉันท์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์