ประชุมคณะทำงานเพื่อทำแนวทางการดำเนินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวฤชากร อำไพศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเพื่อทำแนวทางการดำเนินการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใน “โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และรักการอ่าน”  โดยดำเนินงานตามกรอบแนวคิด N 2 I ซึ่งเป็นการดำเนินงานทำงานร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน ข้อมูลการประเมินผลด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนส่วนหนึ่งที่ควรได้รับการพัฒนาคุณภาพ โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การจัดแนวทางการดำเนินการเพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะเทคนิคการสอน สามารถนำไปแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้

ดำเนินจัดการประชุมโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา นางนิตยา พรรณภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสมานฉันท์  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1

ข้ามไปยังทูลบาร์