กีฬาต้านยาเสพติด สพป.ปจ.1ส่งนักเรียน ครูพละ รับการฝึกจากครูฝึกระดับทีมชาติ ณ สนามฝึก K3 Sport Cup

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวฤชากร อำไพศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินงานเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายอำนาจ วิลาวัลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการกีฬาต้านยาเสพติด โดยนางสาวฤชากร อำไพศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ให้กับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และครูพลศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในตำบลซึ่งเป็นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามพื้นที่เป้าหมายของจังหวัดปราจีนบุรีกำหนด จำนวน 9 โรงเรียน 54 คน
และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ จากสนามฝึก K3 Sport Cup นายแพทย์ณัฐวิชช์ นาคพงษ์ พร้อมวิทยากรครูฝึกสอน นายนราศักดิ์ บุญเลี้ยง นายสุเทพ ทับศรีสวัสดิ์ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสโมสรในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง โดยดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมเน้นให้นักเรียนรู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆ มีความอดทน มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และใช้เวลาว่างให้เกิดปรโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ข้ามไปยังทูลบาร์