ประชุมออนไลน์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ (ติดตาม) ครั้งที่ 2

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ (ติดตาม) ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่ม ICT เพื่อแจ้งข้อราชการนโยบายสำคัญต่างๆ และติดตามแผนเผชิญเหตุสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA (Covid-19) เงินช่วยเหลือผู้ปกครอง รายละ 2000 บาท และติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูชั้น ป.1-ม.3 รวมถึงแพลตฟอร์ม (Platfrom) สำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยถ่ายทอดในระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสมานฉันท์

ข้ามไปยังทูลบาร์