กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3.พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 และ ฉ.3
4.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
6.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
7.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
8.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
9.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ฉบับ 2 แก้ไข 2551
10.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ฉบับ 3 แก้ไข 2553
11.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ฉบับ 4 แก้ไข 2562
12.พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
13.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
14.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
15.พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
16.พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
17.พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
18.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
19.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546และที่แก้ไขเพิ่มเติม
20.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
21.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2554
22.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3)พ.ศ.2558
23.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551
24.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
25.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่2)พ.ศ.2560
26.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
27.พระราชบัญญัติล้างมลทิน ปี 2550
28.พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2541
29.พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
30.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ระเบียบ

1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ(ฉบับที่2)พ.ศ.2561
4.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
5.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
6.ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548

ข้ามไปยังทูลบาร์