กฏหมายการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉบับ 2) พ.ศ.2561

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

คำสั่ง สพฐ ที่ 1499/2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ.2559

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พรบ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งกลุ่มกฎหมายและคดีภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2561

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551-2554

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

ข้ามไปยังทูลบาร์